Algemene voorwaarden

Van de firma Brapa.com gevestigd te Zierikzee.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.

1.2   Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’ moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder ‘koper’ ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3  Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4  Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

1.5  Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van zaken)’, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 

Artikel 2. Offertes
2.1  Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke na bevestiging via e-mail (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

2.2  Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen één maand na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, vervalt het door ons gedane aanbod in de offerte.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1  Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order via de e-mail hebben bevestigd. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.

3.2  De koper kan zijn order, voor zover deze nog niet door ons verzonden is, annuleren door middel van een e-mail aan Brapa.com. Dit is niet mogelijk als het een speciaal voor de klant besteld artikel is dat Brapa.com normaal niet in het assortiment heeft

3.3  Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk of via e-mail zijn bevestigd.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1  Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.

4.2  De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

4.3  Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons via een e-mail de bestelling te annuleren.

4.4 In geval van kleine correcties - bedragen tot en met 5 euro - die moeten worden uitgevoerd bij het aanpassen van facturen op verzoek van de klant en die in het voordeel van de klant zijn, behouden wij het recht voor om in plaats van het bedrag aan de klant te retourneren, de klant een eenmalig te gebruiken en aan derden overdraagbare kortingscode aan te bieden. Deze kortingscode is geldig tot drie maanden na de datum van verstrekking.

Artikel 5. Retournering en aansprakelijkheid

5.1 Brapa.com levert onderdelen tegen bodemprijzen. Op apparaten zoals bijvoorbeeld een bluetooth headphone zit standaard wettelijk zes maanden garantie. Bij onderdelen is dit anders. Normaal gesproken zit er geen garantie op onderdelen die een klant gebruikt tijdens een door hemzelf uitgevoerde reparatie. Om de klant in dit opzicht tegemoet te komen, bieden wij als extra service bij een aantal onderdelen de mogelijkheid om garantie bij te kopen. Kiezen voor deze garantie is geen verplichting, maar een keuze van de klant.
Brapa.com gaat zeer zorgvuldig om met zijn producten en verwacht van zijn klanten hetzelfde. Brapa.com geeft wél garantie op door Brapa.com uitgevoerde reparaties.
Wat niet onder de garantie valt:
- Een breuk of barst, drukschade, diefstal of door verlies, beschadiging aangebracht door dieren, toevallige ongelukken zoals een val en/of binnendringen van vreemde
voorwerpen, schokken, contacten met vloeistoffen.
- Directe en werkelijke schade ten gevolge van:
• een opzettelijke fout
• het verzwijgen van of foutief aangeven van de feitelijke oorzaak
• normale slijtage
• beschadigingen van esthetische aard, zoals krassen, schrammetjes en afschilferen, die het normale functioneren van het onderdeel niet hinderen
• ten gevolge van beschadiging door oxidatie, corrosie, aanzetten van roest of
andere schade, veroorzaakt door droogte, vochtigheid, temperatuurverschillen, zand
of opeenhoping van stof
- verzendkosten

5.2  Indien de klant om wat voor reden dan ook, niet tevreden is over de kwaliteit van het geleverde product, dan mag hij het product binnen veertien dagen retour zenden naar Brapa.com. Voorwaarde is dat de klant zorgvuldig met het onderdeel is omgegaan en dat, indien het een display, touch screen of een ander onderdeel met beschermende folie betreft, de beschermende folie niet is verwijderd. Ook mag de Brapa.com-sticker niet verwijderd of beschadigd zijn. De kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de klant. Als de klant een verkeerd onderdeel besteld heeft, zal Brapa.com de klant een tegoedcode verstrekken t.w.v. het bedrag dat de klant betaalde voor het geretourneerde onderdeel. Met deze code kan een nieuwe bestelling geplaatst worden. Indien Brapa.com het benodigde onderdeel niet kan leveren, boekt Brapa.com het aankoopbedrag binnen veertien dagen naar de klant terug.
Indien de klant geen tegoedcode wenst te ontvangen, kan hij dit aangeven op het retourenformulier. In dat geval zal Brapa.com - mits de retourzending aan de voorwaarden voldoet - het bedrag dat betaald werd voor het geretourneerde onderdeel ook terugboeken.

Let u er op dat u voordat u een nieuw onderdeel in uw toestel plaatst, u eerst de batterij helemaal los maakt. Als dit niet mogelijk is, zorg er dan voor dat het toestel helemaal uit staat. We weten uit ervaring dat de meeste defecte onderdelen tijdens de reparatie zijn gesneuveld. Veel onderdelen zijn kwetsbaar. Als ze verkeerd vastgehouden worden, als er op de verkeerde plaats druk word uitgeoefend, of als er geen antistatische maatregelen worden getroffen (anti-statische handschoenen of anti statische ontlaadpolsband), kan er al snel iets mis gaan.
De meeste klanten repareren hun telefoon voor het eerst. Ze hebben hier niet zoveel ervaring mee. En dan kan er met kwetsbare onderdelen helaas wel eens iets mis gaan. Daarom is het heel belangrijk dat onderdelen na ontvangst eerst getest worden. Als het goed in uw toestel werkt, kan het geplaatst worden in het toestel. Als het niet goed werkt, kan het nog helemaal nieuwe en niet gebruikte onderdeel retour gezonden worden en kunnen wij het terugsturen naar onze leverancier.
Is het onderdeel getest, de folie er af, gemonteerd en werkt het niet goed, dan is er tijdens de reparatie helaas iets mis gegaan. Daar kunnen we niets aan doen. Omdat het voor ons niet mogelijk is om achteraf aan een onderdeel te zien wanneer de beschadiging is opgetreden, is het des te belangrijker het onderdeel voor het plaatsen te testen.
Geretourneerde onderdelen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, stuurt Brapa.com niet terug naar de klant.

Gekocht met garantie
Bij een aantal onderdelen biedt Brapa.com de mogelijkheid om garantie bij te kopen. Als het product binnen zes maanden defect raakt door een oorzaak die niet van buitenaf komt – dus niet gebroken (door bijvoorbeeld vallen, stoten, e.d.) – mag u het goed verpakt (zodat het onbeschadigd aankomt) samen met het retourenformulier (zie 'meestgestelde vragen') terugsturen en krijgt u van ons een nieuw vervangend product. Voorwaarde is dat het product en de gouden Brapa.com-sticker onbeschadigd zijn.
 
Gekocht zonder garantie
Wij garanderen dat u een werkend product ontvangt. Als het onverhoopt niet naar behoren werkt, mag u het samen met het retourenformulier (zie 'meest gestelde vragen') binnen veertien dagen na ontvangst goed verpakt (zodat het onbeschadigd aankomt) terugsturen. Wij sturen u dan een nieuw product. Voorwaarde is dat het product onbeschadigd is, dat de beschermende folie niet verwijderd is en de gouden sticker onbeschadigd. Verwijder deze folie dus pas nadat u zeker weet dat het display naar behoren werkt.
 
Zending is beschadigd aangekomen
Indien u uw bestelling beschadigd ontvangt (dit geldt ook voor drukschade), kunt u deze  binnen veertien dagen na ontvangst samen met het retourenformulier (zie 'meest gestelde vragen') retourneren. Voorwaarde is dat de beschermende folie niet verwijderd is van de producten en de gouden sticker onbeschadigd. U dient de zending goed te verpakken zodat wij kunnen zien hoe u het ontvangen heeft. De kosten voor het retourneren van het onderdeel komen voor rekening van de klant. Brapa.com verstuurt vervolgens gratis een nieuw onderdeel terug.
 
5.3  Onze aansprakelijkheid is beperkt tot gebreken aan het door ons geleverde onderdeel of product.

5.4  Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van het op het factuur vermelde bedrag van het aan de koper verzonden product met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.

5.5  Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

5.6  Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen), blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

5.7  De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen. 

Artikel 6. Laagste prijs garantie

6.1  De laagste prijs garantie is van toepassing binnen twee dagen na het plaatsen van een bestelling. Mocht de klant binnen deze termijn het artikel elders goedkoper aantreffen bij een bij de KvK geregistreerde firma (niet op een willekeurig prikbord als marktplaats), dan betaalt Brapa.com het verschil terug.

6.2  De laagste prijs garantie geldt uitsluitend door de door Brapa.com afgeprijste artikelen voorzien van het laagste prijs garantie logo.

6.3  Laagste prijs garantie is van toepassing op één artikel per klant.

 

Artikel 7. Aflevering- en leveringstermijnen

7.1  Bestellingen – mits op voorraad – worden door Brapa.com over het algemeen binnen een week geleverd. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en het verschuldigde bedrag door de koper is voldaan, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.

7.2  Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken tot het adres van de koper op risico van Brapa.com. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers.

7.3  Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

7.4  Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

7.5  Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

 

Artikel 8. Reclame door de koper

8.1  De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen.
De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.

8.2  Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen veertien dagen aan ons ter kennis worden gebracht. De klant dient het onderdeel waar de klacht betrekking op heeft, met een  duidelijk ingevuld retourenformulier terug te sturen.

8.3  Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen lid 2 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

9.1  Het is de koper toegestaan de bij ons gekochte producten aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering.

 

Artikel 10. Betaling

10.1  Betaling dient voor de levering te geschieden, in euros, tenzij anders overeengekomen, door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.

10.2  Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

10.3  Indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Brapa.com gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

10.4 Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

10.5 Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1 Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

 

Artikel 13. Geschillenbeslechting

13.1Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

De firma Brapa.com,Vlakestraat 44 Zierikzee, Nederland
KvK 59229527
BTW-nummer: 853378551B01

Download Allgemeine Geschäftsbedingungen

Het openen van uw mobiele telefoon en het vervangen van het onderdelen, geschiedt geheel op eigen risico.

Brapa.com gaat zeer zorgvuldig om met zijn producten en verwacht van zijn klanten hetzelfde.

Voor alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt.

Brapa.com behoudt het recht om prijzen tussentijds aan te passen.

Brapa.com geeft standaard zes maanden wettelijke garantie op apparaten als de bleutooth headphone. Brapa.com levert onderdelen tegen bodemprijzen. Normaalgesproken zit er geen garantie op onderdelen die een klant gebruikt tijdens een door hemzelf uitgevoerde reparatie. Om de klant in dit opzicht tegemoet te komen, biedt Brapa.com als extra service toch de mogelijkheid om hier garantie voor bij te kopen. Dit is echter geen verplichting. Meer informatie leest u in de algemene voorwaarden die u dient te lezen voordat u verder gaat met het plaatsen van uw bestelling.